pondelok 26. júla 2010

Sila faktov / Provincia Avarov vo Franskej ríši (805 - 900)

Po definitívnom rozpade Avarského kaganátu v roku 805 n.l., Karol Veľký na žiadosť pokrsteného avarského kagana Teodora vytvoril vo Franskej ríši avarskú provinciu na novoobsadenom území medzi Carnuntum (Deutsch-Altenburg) a Sabariou (Szombathely). Mnohé dobové a dôveryhodné zdroje dokazujú jej založenie a následnú existenciu:


805
"Capcanus princeps Hunnorum Aquis ad imperatorem venit et, ut postulavit, inter Sabariam et Carnuntum habitandi locum accepit, … erat anim christianus nomine Theodorus" - "Kagan, princ Avarov, prišiel za Cisárom do Aachenu a tak ako žiadal, dostal územie medzi Sabariou a Carnuntum, ... bol kresťan a volal sa Teodor." (Fuldské letopisy v roku 805.: Annal. Regni Francorum 795. 805 Annal. Maximiniani etc. Cf. MMFH. I. 87, 40, 92, 63).
25. sept. 805
Teodorov potomok, avarský kagan, bol pokrstený na brehu rieky Fischa a prijal meno Abraham. (Annal. S. Emmerammi Ratisp. Maiores ad. A. 805).
25. sept. 805 a neskôr
"...Et misit caganus unum de optimatibus suis, petens sibi honorem antiquum, quem caganus apud Hunnos habere solebat. Cuius precibus imperator assensum prebuit et summam totius regni iuxta priscum eorum ritum caganum habere praecepit" - "A Kagan vyslal jedného zo svojich najvýznamnejších mužov s prosbou o udelenie pocty, ktorá oddávna prináležala Kaganovi. Cisár jeho žiadosti vyhovel a ustanovil kagana vládcom nad kráľovstvom podľa dávnych zvykov." -- preto Karol Veľký povýšil avarskú provinciu medzi Sabariou a Carnuntom na kráľovstvo (Annales Regni Francorum ad A. 805. MMFH. I. 43.)
811
"...fuerunt etim Aquis adventum eius expectantes, qui de Pannonia venerunt, Canizauci princeps Avarum, et tudun et alii primores ac duces Sclavorum circa Danubium habitantium" - "Tí, ktorí boli v Aachene, prišli z Panonie a čakali jeho (Karol Veľký) príchod: Canizauci, avarský princ, Tudun a Slovania, ktorí žili pri Dunaji s niektorými vodcami ...".
16. nov. 811
... in Avaria... - v Avarii, z písomnosti Karla Veľkého v Aaachene. (MGH. Dipl. Ludwig d. D. No. 1., MMFH. III. 27.).
822
Na ríššskom stretnutí vo Frankfurte, kde východné časti ríše jednali o obchode padla zmienka "... in Pannonia residentium Abarum legationes ..." - "vyslanci Avarov z Panonie" (Annal. Regni. Francorum ad A. 822., MMFH. I. 50).
6. okt. 830
"... terra Avarorum..." a potom "... in ipsa marcha..." - "... krajina Avarov..." neskôr "... v tej provincii ...". z písomností bavorského kráľa Ľudovíta Nemca z Regensburgu (MGH. Dipl. Ludwig d. D. No. 1., MMFH. III.27)
6. okt. 830
"... in Provincia Avarorum ..." "... v provincii Avarov ..." Ľudovít Nemec v písomnosti z Regensburgu (MGH. Dipl. Ludwig d.D. No. 8. MMFH. 30.)
4. marec 833
"... in provincia Avarorum ..." Ľudovít Nemec v písomnosti z Osterhofenu (MGH. Dip. Ludwig d. D. No. 9., MMFH. III.32.).
16. feb. 836
"... in Provincia Avarorum ..." Ľudovít Nemec v písomnosti z Osterhofenu (MGH. Dipl. Ludwig d.D. No.18., MMFH. III. 34).
843 Verdunská zmluva
takisto zmienky o Avaroch, ktorí žijú v ríši
8. máj 860
"... Vuangariorum Marcha ..." - "... Provincia Wangarov ..." Ľudovít Nemec v darcovskom liste z Regensburgu. Názov územia, ktoré sa nachádza medzi Sabariou a riekou Répce obsahuje názov vrchu, ktorý vyznačuje hranicu: "... et inde uwaue in summitatem illius montis, qui dicitur Vuangariorum Marcha..." - "... a odtiaľ až po vrchol hory, podľa ktorej sa nazýva provincia Wangarov..." Toto je zároveň jediná zmienka, ktorá nazýva Avarov maďarským pomenovaním Venger s hlbokou samohláskou na začiatku.[65]
867
Apoštol Slovanov, sv. Konštantín, sa vo svojej reči na obhajobu staroslovienčiny v Benátkach medzi iným zmienil o Avaroch ako o miestnych ľuďoch, ktorí používajú svoje vlastné národné písmo. Keďže uviedol, že písmo používajú na oslavu Boha, môžeme tento zdroj oprávnene považovať za dôkaz existencie samostatnej písomnej kultúry kresťanských Avarov. (Cf. Point No. 6. below.)
871
"... Eos (sc. Avaros) autem, qui obediebant fidei et baptismum sunt consecuti, tributarios fecerunt regum, et terram quam possident residui adhu pro tributo retinent regis usque in hodiernum diem." - "Tým (tj. Avarom), ktorí boli ochotní prijať kresťanstvo a boli pokrstení, bola vymeraná kráľovská daň a zem ostatných Avarov, ktorú vlastnia až do dnešného dňa ak zaplatili daň kráľovi." - (Conversio... Cap.3. MMFH. III. 298).

Existencia provincie kresťanských Avarov ako administratívnej a politickej jednotky je jednoznašne dokázaná na základe autentických dokumentov a iných dobových písomností z obdobia medzi rokmi 805 a 871 n.l. Zmienky o cirkevnej organizácii provincie, ktorú spravovali biskupovia z Passau však pochádzajú z obdobia 833 - 904 n.l a podrobnejšie sa o nich zmienime v bode č.4 tejto kapitoly. To takisto znamená, že existovala cirkevná správa avarskej provincie, ktorá prestala existovať až po príchode Maďarov do svojej vlasti v Zadunajsku (maď. Dunántúl) v roku 900 n.l.[66]

>>Územie provincie Avarov ︽Obsah


[65] Fakt, že autor dokumentu nepoužil zaužívané pomenovanie Provincia alebo Marka Avarov naznačuje, že zvolený názov bol lokálne používaným pomenovaním. Takisto v roku 860 n.l. pomenovanie Avarov v lokálnom jazyku bolo Wangar. Spojitosť s maďarským pomenovaním pozri v OLAJOS TERÉZ: Adalék a (H)ung(a)ri(i) népnév és a késői avarkori etnikum történetéhez (Dodatok k pôvodu pomenovania (H)ung(a)ri(i) a neskoré avarské etnikum.) Antik Tanulmányok. Budapest 1969. pp. 87-90

[66] Podrobnejšie sa zmienime v bode č.4 tej istej kapitoly

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

Prihlásiť na odber Zverejniť komentáre [Atom]

<< Domov