štvrtok 11. marca 2010

Sila faktov / Kedy sa objavili Slovania na území Slovenska ?

Najdôležitejší a súčasne najťažší problém, ktorému donedávna čelila slovenská historiografia bol určiť presný čas príchodu Slovanov do niektorých oblastí územia dnešného Slovenska.
Posledné dve veľké syntézy slovenskej historiografie z rokov 1961 a 1971, ktoré boli vypracované členmi fakulty histórie a archeológie SAV[11], sú reflexiou vývoja slovenskej historiografie vrámci obdobia jednej dekády.

Musíme skonštatovať, že druhá syntéza je podstatne viac realistickejšia v porovnaní s prvou z roku 1961 ohľadom určenia obdobia príchodu Slovanov na územie, na ktorom súvisle žijú až do súčasnosti. Zvlášť by sme nemali prehliadať program vytýčený slovenskými historikmi, ktorého úlohou je dokázať predpokladané slovanské osídlenie územia v prvej polovici 6.storočia, o ktorom sa Anton Točík zmienil nasledovnými slovami "Samotné literárne pamiatky nám teda v tomto ohľade neposkytujú želateľnú istotu, a preto sa riešenie celej otázky čoraz väčšmi presúva na archeológiu."[12]

Zahraniční výskumníci z Nemecka, Juhoslávie a Maďarska majú na otázku príchodu Slovanov do Panónskej panvy dosť odlišný názor v porovnaní s názorom československých (czech) výskumníkov, ktorí predmetnú otázku opäť vidia v úplne odlišnom svetle. Avšak otvorené priznanie Antona Točíka ohľadom existencie ostrých rozdielov v sporných názoroch dokazuje, že slovenská historiografia vo svojom vývoji od syntézy z roku 1961 urobila pokrok, nakoľko vtedy niečo také bolo nemysliteľné.[13]

Názory historikov na príchod Slovanov do Panónie možno rozdeliť na tri skupiny podľa predpokladaného príchodu pred, počas alebo po období trvania Avarskej ríše a to najmä na územie medzi Passau v súčasnom Nemecku a Železnými vrátami v Rumunsku.

Československí historici a archeológovia sa prikláňajú k prvému z názorov a datujú príchod Slovanov na územie stredného toku Dunaja do 4.storočia (podľa syntézy z roku 1961) alebo do 4. ale radšej do 5. storočia (podľa syntézy z roku 1971).[14]

Druhý z názorov je zastúpený juhoslovanskými historikmi, ktorí príchod Slovanov datujú do obdobia počas trvania Avarskej ríše a na územie stredného a západného Balkánu od Železných vrát k pobrežiu Dalmácie. Ich postoj je podložený dobovými materálmi a preto nemôže byť považovaný za "domnelý". Príchod Slovanov na Balkán sa uskutočnil nezávisle od sťahovania národov v Karpatskej kotline podobne ako neexistovala žiadna spojitosť medzi Balkánom a etnickými konfliktmi na juhozápadnom Slovensku spred avarského obdobia.

Maďarskí výskumníci zastávajú posledný z názorov Točíkovho zoznamu. Maďarský archeologický výskum je zameraný najmä na územie Avarskej ríše, pod ktorým je myslené najmä územie Karpatskej kotliny, ktoré zasahuje v niektorých častiach do oblastí povodia rieky Sávy a Dunaja na juhu. Pohľad maďarských historikov v sebe obsahuje celé územie Karpatskej kotliny, do ktorého patrí aj územie dnešného Slovenska. Z uvedeného dôvodu nemusia oponovať výskumníkom z Juhoslávie, preto lebo predmetom ich výskumu je odlišné geografické územie, Balkán. Podľa maďarských historikov sa Slovania objavili v Karpatskej kotline po rozpade Avarského kaganátu na prelome 8. a 9. storočia.[15]

Vďaka prvým dvom vzájomne si odporujúcim názorom československých a juhoslovanských výskumníkov boli maďarskí výskumníci nútení pokúsiť sa nájsť a poskytnúť všeobecne akceptovateľnejšiu hypotézu. Základnou úlohou sa preto pre nich stala odpoveď na otázku príchodu Slovanov na územie Slovenska pred alebo po skončení obdobia vlády Avarov.

>>Písomné dôkazy ︽Obsah


[11] Prvá syntéza, ktorej vydanie bolo pôvodne plánované v troch zväzkoch (1961) je monografia DEJINY SLOVENSKA - ĽUBOMÍR HOLOTÍK. Spolurecenzent pôvodne plánovaného 1.zväzku bol TIBENSKÝ JÁN, SAV Bratislava, 1961. Autori kapitol, ktoré sú predmetom nášho záujmu:

  1. Kelti, Rímania a Germáni - B. BENADÍK a T. KOLNÍK
  2. Príchod Slovanov - J. KUDLÁČEK
  3. Obdobie Veľkomoravskej ríše - P. RATKOŠ
V ďalšom texte budeme používať označenie DEJINY SLOV. 1.

Druhá syntéza bola vydaná v piatich zväzkoch pod názvom SLOVENSKO. Prvý zväzok bol vydaný pod názvom "Dejiny" (871 strán). Hlavný recenzent JÁN TIBENSKÝ, spolurecenzent za archeologickú časť JÁN DEKAN, Obzor, Bratislava, 1971. Autori kapitol, ktoré sú predmetom nášho záujmu:

  1. Obdobie Rímskej ríše a obdobie sťahovania národov - TÍTUS KOLNÍK
  2. Príchod Slovanov - Anton Točík
  3. Veľkomoravská ríša - BOHUŠ CHROPOVSKÝ
V ďalšom texte budeme používať označenie SLOVENSKO 1.- DEJ.

[12] SLOVENSKO 1 – DEJ. str.156.

[13] DEJINY SLOV. 1. str. 65-73 a SLOVENSKO 1 – DEJ. str. 160-163

[14] DEJINY SLOV. 1. str. 69 a SLOVENSKO 1 – DEJ. str. 161

[15] Bevezetés a magyar őstörténet kutatásába és forrásaiba. I. 1.(Úvod do výskumu a dobových zdrojov maďarskej histórie) recenzia: P. HAJDU, GY. KRISTO a TAS A. RONA, vydavateľ József Attila Tudományegyetem, Szeged, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. 119

4 komentárov:

O 6. júna 2013, 8:27 , Anonymous Anonymný povedal(a)...

Toto sú archaizmy - od 80-tych rokov vzniklo niekoľko zásadných prác publikujúcich tak početné nové včasnoslovanské lokality ako aj syntézu slovanského osídľovania Slovenska i strednej Európy vôbec a to nielen z pera slovenských archeológov a hostorikov ale aj poľských, českých nemeckých, slovinských, rumunských ....atď. Ráčte si to prečítať a prestať so "starými povesťami ...", ktoré dnes sú už absolútne neaktuálne (a neboli úplne akceptované ani pred 30-50 rokmi).

 
O 8. júna 2013, 23:56 , Anonymous Anonymný povedal(a)...

Slovania na území Slovenska (a pravdepodobne nielen Slovenska)žijú viac ako 2000 rokov. Dá sa to bez problémov dokázať, pretože nám zanechali "odkaz". Ak istý autor 19.storočia tvrdil, že Boji boli Slovania, mal jednoznačne pravdu. Jazyk Bojov bol slovanský.

 
O 5. marca 2014, 17:35 , Anonymous Anonymný povedal(a)...

Slovania sú autochtónne Indoeurópske Árijské obyvateľstvo od Vladivostoku po Britániu a severnú Afriku minimálne od čias migrácie bielych Indoeurópskych Árijcov nejakých 5 - 3000 rokov p.n.l.

Neolitický Ľud šnúrkovej keramiky, nehovoriac o všetkých stredoeuópskych Slovanských kultúrach popolnicových polí - Lužická, Przeworsk, Milogradov, Čerňakov, Pražská, Kyjevská, Penkovská .... sú všetko proto-Slovanské a Slovanské.

Tak isto Ilýri, Dákovia-Trákovia, niektoré Keltské ( Boji, Beloviči, Volki ) a Germánske ( Vandali, Chati, Ostrogóti, Ubi ) kmene boli Slovania alebo miešanci Slovanov s Keltami a Germánmi majúci slovanské mená.

alfonz nekonečný

 
O 28. júla 2016, 18:50 , Anonymous Anonymný povedal(a)...

Súhlasím Slovania sú autochtónny a žijú na svojich územiach už niekoľko tisícročí p.n.l. všetko ostatné čo sa nám tu niekto snaží nahovoriť sú nezmysly. Je to už potvrdené aj geneticky

 

Zverejnenie komentára

Prihlásiť na odber Zverejniť komentáre [Atom]

<< Domov